Podmínky soutěže - iPad 10.gen.

@3strednibruntal

SOUTĚŽ O IPAD 10.GEN


 podrobné soutěžní podmínky

Pořadatel a organizátor soutěže:
Pořadatel soutěže:
NorthMoravians - kreativní agentura s. r. o., 
se sídlem Zámostní 1155, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, Česká republika
IČO: 09254846

(dále jen „Pořadatel“)

Organizátor soutěže:
NorthMoravians - kreativní agentura s. r. o., 
se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, Česká republika
IČO: 09254846

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 66806

(dále jen „Organizátor“)

Informace o soutěži:
Tato pravidla závazně upravují úplné podmínky soutěže o 1x iPad 10.generace (dále jen „Soutěž“), která probíhá na INSTAGRAM profilu 3 střední Bruntál, který provozuje Pořadatel (dále jen „Profil“).
Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání Soutěže“) od 28. 02. 2023 do 13. 04. 2023 23:59 (dále jen „doba konání Soutěže“). Vyhlašování výherců bude probíhat na Instagram profilu Pořadatele v komentářích u soutěžního příspěvku, případně ve zvláštním příspěvku.

Podmínky zapojení do Soutěže:
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 13 let, která má adresu pro doručování v České republice a zřízený vlastní aktivní profilový účet na sociální síti Instagram nebo Facebook a splní tyto podmínky Soutěže (dále jen „Soutěžící“).
Soutěžící musí být po dobu trvání Soutěže zaregistrovaným uživatelem s aktivním účtem na INSTAGRAM a splňovat veškerá pravidla jeho užití. Zanikne-li z jakéhokoliv důvodu Instagram účet Soutěžícího, může Organizátor Soutěžícího ze Soutěže vyřadit.
Každý Soutěžící se smí účastnit pouze jediným INSTAGRAM účtem. Použije-li totožný Soutěžící více účtů k účasti v Soutěži, budou všechny jeho odpovědi ze všech takových účtů ze Soutěže vyřazeny. Zakázáno je účastnit se Soutěže skrze INSTAGRAM účet jiné osoby, i v takovém případě budou odpovědi Soutěžícího vyřazeny.
Organizátor může podle svého uvážení vyřadit ze Soutěže jakéhokoliv Soutěžícího, který porušuje pravidla Soutěže nebo pokud k tomu má důvodné podezření. V případě vyřazení Soutěžícího ze Soutěže nemá Organizátor povinnost uvádět důvody takového rozhodnutí a vyloučenému Soutěžícímu nevzniká vůči Organizátorovi ani Pořadateli žádný právní nárok.
Organizátor či Pořadatel může vyloučit ze Soutěže také Soutěžícího, u kterého bude mít podezření, že dosáhl výsledku v Soutěži podvodným způsobem ovlivnitelným výsledky Soutěže.

Určení výherce:
Soutěže se mohou Soutěžící zúčastnit splněním soutěžního úkolu – podáním přihlášky na jednu ze škol kampaně (Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Brutnál, Střední odborná škola Bruntál), dále musí dát profilu @3strednibruntal ODBĚR a musí dát SRDCE soutěžnímu příspěvku, a vyplněním soutěžního formuláře na webu www.3strednibruntal.cz (dále jen „Soutěžní úkol“).

Výhercem se stane Soutěžící, který podle pokynů Organizátora splní Soutěžní úkol a bude vybrán 14. 4.2023.
V Soutěži je možné získat věcnou cenu v podobě: 1x Apple iPad 10.gen v hodnotě 12500 Kč (dále jen „Výhra“). Celkem bude vybrán 1 výherce. Podrobné informace o výhře jsou specifikovány u daného příspěvku na Profilu.
Jméno Výherců vyhlásí Organizátor na INSTAGRAM Profilu 3 střední Bruntál.
V případě neočekávaných komplikací může Pořadatel nahradit Výhru jinými věcnými cenami stejné i nižší hodnoty. Výherce Soutěže nemá právo po Organizátorovi ani Pořadateli požadovat žádná finanční ani jiná plnění.
V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoliv důvodu nárok na Výhru nebo Výhru odmítne, mohou Organizátor i Pořadatel použít Výhru k jiným účelům. Nárok na Výhru nelze převádět na jiného Soutěžícího nebo jinou osobu.
Soutěžící si je vědom, že na účast v Soutěži ani na Výhru nemá právní nárok, tedy je nemůže právně vymáhat. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.
Organizátor ani Pořadatel nenesou odpovědnost za to, že se informace o získání Výhry k Výherci nedostane, ani za případné nedoručení, ztrátu nebo poškození Výher.

Jak proběhne předání Výhry:
Výhra v Soutěži bude předána dle domluvy po kontaktování NorthMoravians - kreativní agentura s. r. o. výherci na asistentka@northmoravians.cz, případně direct zprávou na Instagramu.
V případě, že si Výherce Výhru nepřevezme nebo jinak neposkytne součinnost v rámci předání Výhry, nemůže vydání Výhry dále požadovat a je zcela na Organizátorovi a Pořadateli, zda použijí Výhru k jiným účelům.

Ochrana osobních údajů Soutěžících a Výherce:
Zapojením do Soutěže souhlasí Soutěžící se zpracováním osobních údajů Organizátorem, které jsou potřebné pro účast v Soutěži, evidenci Soutěžících, vyhodnocení Soutěže, komunikaci s Výhercem a předání Výhry, tj. zejména jméno a příjmení podle Instagram a/nebo Facebook profilu Soutěžícího, případně další údaje, které Soutěžící sdělí Organizátorovi. Organizátor je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a tyto údaje bude zpracovávat na dobu nezbytně nutnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu. Toto zpracování je odůvodněno článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Bez tohoto souhlasu se Soutěže nelze zúčastnit.
Soutěžící může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely kdykoliv zpět na adrese NorthMoravians - kreativní agentura s. r. o.. V případě jeho zpětvzetí však nebude možné vyhodnotit jeho účast v Soutěži nebo jej informovat o Výhře.
V případě Výherce budou osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, poštovní adresa a telefonní číslo) dále zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro doručení Výhry a dále po dobu 3 let konce doby konání Soutěže za účelem evidence předání Výhry.
Soutěžící uděluje pro případ získání Výhry bezplatné svolení s užitím své podobizny, jména, příjmení nebo kombinace jména a příjmení dle osobního Instagram a/nebo Facebook profilu v hromadných sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Organizátora nebo Pořadatele, a to po dobu konání Soutěže a dále po dobu 3 let od konce doby konání Soutěže.
Do zpracování osobních údajů je zapojen též další zpracovatel:
Pořadatel Soutěže, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

Soutěžící má v souladu s Nařízením tato práva:
- požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje Organizátor zpracovává,
- vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat výmaz těchto osobních údajů,
- právo vznést námitku, pokud budou údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Organizátora,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

Ostatní ustanovení:
Svou účastí v Soutěži souhlasí každý Soutěžící s těmito soutěžními podmínkami, které jsou zveřejněny na webu 3strednibruntal.cz, a zavazuje se je dodržovat.
Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována Facebookem/Instagramem ani s ním není spojena.
Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za funkčnost Facebooku/Instagramu, Profilu nebo za technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet.
Organizátor i Pořadatel Soutěže jsou oprávněni jednostranně bez náhrady změnit pravidla Soutěže i v průběhu jejího trvání, např. zkrátit ji, přerušit, zrušit, změnit předmět Výhry. V případě změny pravidel Soutěže nahraje Pořadatel jejich aktuální znění na příslušnou webovou stránku, která informuje o Soutěži.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo sporů týkajících se této Soutěže, jejích pravidel či dotazů s ní souvisejících, se mohou Soutěžící obrátit na e-mailovou adresu: asistentka@norhmoravians.cz.

V Bruntále dne: 27. 02. 2022